Kind in Balans hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacy verklaring.

Uw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden gegevens vastgelegd die nodig zijn om onder andere goede zorg te bieden, zorgvuldig onderzoek te doen  en rapportages op te stellen. Kind in Balans bewaart uw dossier gedurende twee (2) jaar na afsluiting (gerekend vanaf het laatste contact). In het geval van een behandelrelatie is de psycholoog van Kind in Balans volgens de wet verplicht uw dossier of dat van uw kind gedurende vijftien (15) jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u Kind in Balans vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u Kind in Balans verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht Kind in Balans te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat Kind in Balans in principe in gaat op uw verzoek. Alleen als Kind in Balans meent dat belangen van anderen, bijvoorbeeld van uw partner of kinderen, worden geschaad, kan uw verzoek (gedeeltelijk) afgewezen worden. Dit wordt dan onderbouwd aan u meegedeeld.

Geheimhouding

De psycholoog van Kind in Balans heeft een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat zij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u of uw kind spreekt. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet de psycholoog het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen wordt er als regel eerst contact met u gezocht om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Rechten van u en uw kinderen

Is een kind nog geen twaalf jaar oud, dan oefenen de gezaghebbende ouders zijn rechten uit.

Is een kind al wel twaalf maar nog geen zestien jaar oud, dan kunnen het kind en zijn gezaghebbende ouders beiden zijn rechten uitoefenen.

Vanaf zestien jaar oefent een kind zijn rechten zelfstandig uit.

Is een kind door een verstandelijke beperking, een psychische stoornis of om een andere reden niet in staat om zijn rechten uit te oefenen, of de gevolgen daarvan te overzien, dan oefenen zijn gezaghebbende ouders zijn rechten namens hem uit. Gaat het om een volwassene die door een beperking of stoornis zijn rechten niet kan uitoefenen, dan kan de mentor of de curator dat namens de cliënt doen. Is een dergelijke door de rechter benoemde vertegenwoordiger er niet, dan oefenen de echtgenoot/partner, ouder(s), broers of zussen of een meerderjarig kind van de cliënt de rechten van de cliënt uit.

Meer informatie over de wijze waarop Kind in Balans omgaat met uw persoonsgegevens, zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, vindt u in het privacy statement